Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń

Polityka prywatności

1. Mechanizmy cookies (ciasteczek) na stronach internetowych WORD

1. Mechanizmy cookies (ciasteczek) na stronach internetowych WORD
W związku z udostępnianiem usług internetowych Ośrodek stosuje tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
 a) zmiany wyglądu lub wersji strony;
 b) gromadzenia anonimowych danych statystycznych;
 c) przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji).

2. Przetwarzanie danych osobowych przesyłanych za pomocą formularzy stron internetowych.

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług wynikających z zadań nałożonych na WORD przez przepisy, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby zgodnie z zapisami klauzul informacyjnych.

3. Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez WORD Olsztyn

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 17;
2. Funkcjonujący dotychczas Administrator Bezpieczeństwa Informacji został Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – w formie elektronicznej iod@word.olsztyn.pl, w formie pisemnej na adres Inspektor Danych Osobowych WORD Olsztyn, ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn
3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa (Ustawa z dnia 18 maja 2017 r. o kierujących pojazdami).
6. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy:

1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  ● bezpośrednio od Pani / Pana,
  ● z pobranego PKK.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
  ● Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)
  ● Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.),
  ● Rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.),
  ● Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).
3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  ● upoważnionym pracownikom WORD Olsztyn;
  ● upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
  ● Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car,
  ● DXC Sp. z o.o. w celu świadczenia usług HelpDesku (pomocy) w związku z podpisaną umową z PWPW SA na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego),
  ● podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Wydział komunikacji, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Sądy, itp).
4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  ● przepisami prawa:
    ▪ listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc,
    ▪ protokoły egzaminów państwowych – 50 lat,
    ▪ złożone skargi dotyczące przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat,
    ▪ zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy – 21 dni,
    ▪ rozliczenia finansowe 10 lat.
  ● instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach

1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  ● bezpośrednio od Pani / Pana,
  ● z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:
  ● art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  ● art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  ● art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:
    ▪ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)
    ▪ Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze zm.)
    ▪ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.),
3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  ● upoważnionym pracownikom WORD Olsztyn,
  ● upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w przypadku kontroli),
  ● wykładowcom prowadzącym szkolenia,
  ● podmiotom zgłaszającym na szkolenia (np.: Powiatowy Urząd Pracy, zakład pracy),
  ● podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział komunikacji, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  ● przepisami prawa:
  ● akta osób szkolonych – 5 lat,
  ● rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat,
  ● rozliczenia finansowe 10 lat,
  ● instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.

Scroll to Top
Skip to content