Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej szkolenia.word.olsztyn.pl

WORD Olsztyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Szkolenia WORD Olsztyn.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach serwisu będą niedostępne z uwagi na fakt, że: • pochodzą z różnych źródeł, • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z WORD w Olsztynie), • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji, • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, • niektóre filmy zamieszczone na serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych. • pliki PDF, DOC itp. (redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie),.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem, sekretariat@word.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 538-11-20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK 1 Główny budynek WORD Olsztyn znajduje się pod adresem ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn. Do budynku prowadzą 4 wejścia dla klientów: • główne od ul. Towarowej do którego prowadzi 5 stopni schodów; • drugie od strony wschodnio-północnej, do którego również prowadzą 4-stopniowe schody; • trzecie wejście usytuowane od zachodnio-północnej – tylnej strony budynku. Wejście to jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – prowadzi do niego podjazd dostosowany dla osób poruszających się na wózku; • czwarte wejście usytuowane od strony południowo-zachodniej przeznaczone jest dla osób przystępujących do egzaminu praktycznego, do wejścia prowadzi 1-stopniowe podwyższenie. Budynek nie posiada wind. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się po parterze budynku, gdzie mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń. Na parterze znajduje specjalne stanowisko egzaminacyjne przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, drzwi do tej toalety są oznakowane. Przy głównym wejściu znajduje się stanowisko ochrony pełniące również funkcje punktu informacyjnego. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe – w tym 2 miejsca przeznaczone do osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Schody są oznakowane kontrastową taśmą. Budynek jest wyposażony w system dźwiękowych komunikatów, słyszalnych na korytarzach. Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Pracownik ochrony zapewni kontakt z odpowiednim pracownikiem Ośrodka. BUDYNEK 2 Na wschód od głównej siedziby WORD pod adresem ul. Towarowa 17B 10-416 Olsztyn znajduje się drugi – szkoleniowy budynek Ośrodka. Do budynku prowadzą 3 wejścia, z czego dla osób z zewnątrz dostępne jest wejście główne usytuowane od strony zachodniej budynku. Do wejść prowadzą oznakowane kontrastową taśmą 3-stopniowe schody, a także dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek ma charakter parterowy. Dla osób poruszających się na wózku możliwy jest dostęp do wszystkich pomieszczeń. W budynku nie ma systemu komunikatów głosowych oraz opisów alfabetem Braille`a. W holu głównym, w pobliżu wejścia znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, drzwi do toalety są oznakowane. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. BUDYNEK 3 Budynek gospodarczo-garażowy. Usytuowany przy placu manewrowym – na wschód od głównego budynku WORD Olsztyn.
W zachodniej części budynku znajduje się dodatkowa ogólnodostępna toaleta. Drzwi do toalety prowadzą bezpośrednio z zewnątrz, są oznakowane i widoczne z placu manewrowego.
Pozostałe pomieszczenia ze względów bezpieczeństwa oraz charakteru budynku nie są dostępne dla osób z zewnątrz.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. BUDYNEK 4 – Stacja Kontroli Pojazdów: Budynek Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów WORD Olsztyn – znajduje się pod adresem ul. Towarowa 6, 10-417 Olsztyn. Do budynku prowadzi wejście dla klientów usytuowane od strony wschodniej – skierowane na ul. Kołobrzeską (od stacji paliw Lotos), naprzeciw głównej bramy wjazdowej do obiektu. Wejście do części biurowej podwyższone jest jednym stopniem, dostępny jest również podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest oznakowane. Na teren placu prowadzą dwie bramy wjazdowe: • oraz od strony zachodniej (od ul. Kołobrzeskiej), • od strony północnej (od ul. Towarowej). Oznaczony wjazd na halę badań usytuowany jest od strony północnej. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się po wszystkich pomieszczeniach oraz po hali badań, która nie ma ograniczeń architektonicznych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części biurowej budynku naprzeciw kasy. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie formalności związane z opłatą za badanie techniczne pojazdu załatwiane są przez diagnostę. Cały proces badania technicznego pojazdu jest pilotowany przez diagnostę.

Scroll to Top
Skip to content